Far, far away – G.Soul

0
1022
Far, far away – English Translation Lyrics (가사 영어 번역)
I go somewhere far, far away
Without you I go far, far away
I go somewhere far, far away
Without you I go far, far away
They ask if I’m really okay
I am fine, maybe it’s better this way
I will find someone prettier
No nothing lasts forever
Don’t you know, but still, farewell is hard
Once again my love is gone
And I am alone here far away
To pretend to be sadder
I’m alone here again far away
Deeper than the deep blue sea
Our love was so beautiful
Leaving it behind far, far away
You leave me far, far away girl
Just a few more minutes
Just a few more minutes until the sun sets oh girl
Just a little longer
Pretending to be miserable and lonely
Nothing lasts forever
Don’t you know
But still, farewell is hard
Once again my love is gone
And I am alone here far away (alone here far, far away)
To pretend to be sadder
I’m alone here again far away
Deeper than the deep blue sea
Our love was so beautiful
Leaving it behind far, far away
You leave me far, far away girl
I go somewhere far, far away (oh no)
Without you I go far, far away (far, far away baby)
I go somewhere far, far away
Without you I go far, far away
Nothing lasts forever
Don’t you know
But still, farewell is hard
Once again my love is gone
And I am alone here far away
To pretend to be sadder
I’m alone here again far away
Deeper than the deep blue sea
Our love was so beautiful
Leaving it behind far, far away
You leave me far, far away girl
Far, far away baby
Far, far away – Hangul Pronunciation / Romanization (가사 발음 / 로마자)
na ŏ-di-ron-‘ga mŏl-li-mŏl-li
nŏ ŏp-shi na mŏl-li-mŏl-li
na ŏ-di-ron-‘ga mŏl-li-mŏl-li
nŏ ŏp-shi na mŏl-li-mŏl-li
kwaen-ch’an-nya-go nŏ jŏng-mal gwaen-ch’a-nŭn ‘gŏ man-nya-go
kwaen-ch’an-t’a-go ŏ-tchŏ-myŏn i-ge jal toen ‘gŏ-ra-go
tŏ ye-ppŭn nyŏ-ja man-nan-da-go
No yŏng-wŏn-han ‘gŏn ŏp-ta-nŭn ‘gŏl
Don’t you know
al-myŏn-sŏ-do i-byŏ-ri-ra-nŭn ‘gŏn
tto han-bŏn nae sa-rang-ŭn ‘ga-go
na hon-ja yŏ-gi mŏl-li
kwaen-hi dŏ sŭl-p’ŭn ch’ŏk k’a-ryŏ-go
tto hon-ja yŏ-gi mŏl-li
chŏ p’a-ran ba-da-bo-da dŏ
a-rŭm-da-wŏt-tŏn u-ri-sa-rang
twi-ro-han ch’ae mŏl-li-mŏl-li nŏn
tto i-rŏ-k’e nal mŏl-li-mŏl-li girl
myŏt pun-man dŏ
hae jil ttae-kka-ji-man myŏt pun dŏ oh girl
cho-gŭm-man dŏ
pul-ssang-han ch’ŏk chom hal-ge na lonely
yŏng-wŏn-han ‘gŏn ŏp-ta-nŭn ‘gŏl
Don’t you know
al-myŏn-sŏ-do i-byŏ-ri-ran ‘gŏn
tto han-bŏn nae sa-rang-ŭn ‘ga-go
na hon-ja yŏ-gi mŏl-li
(hon-ja yŏ-gi mŏl-li mŏl-li)
kwaen-hi dŏ sŭl-p’ŭn ch’ŏk k’a-ryŏ-go
tto hon-ja yŏ-gi mŏl-li
chŏ p’a-ran ba-da-bo-da dŏ
a-rŭm-da-wŏt-tŏn u-ri-sa-rang
twi-ro-han ch’ae mŏl-li-mŏl-li nŏn
tto i-rŏ-k’e nal mŏl-li-mŏl-li girl
na ŏ-di-ron-‘ga mŏl-li-mŏl-li (oh no)
nŏ ŏp-shi na mŏl-li-mŏl-li
(mŏl-li-mŏl-li baby)
na ŏ-di-ron-‘ga mŏl-li-mŏl-li
nŏ ŏp-shi na mŏl-li-mŏl-li
yŏng-wŏn-han ‘gŏn ŏp-ta-nŭn ‘gŏl
Don’t you know
al-myŏn-sŏ-do i-byŏ-ri-ran ‘gŏn
tto han-bŏn nae sa-rang-ŭn ‘ga-go
na hon-ja yŏ-gi mŏl-li
kwaen-hi dŏ sŭl-p’ŭn ch’ŏk k’a-ryŏ-go
tto hon-ja yŏ-gi mŏl-li
chŏ p’a-ran ba-da-bo-da dŏ
a-rŭm-da-wŏt-tŏn u-ri-sa-rang
twi-ro-han ch’ae mŏl-li-mŏl-li nŏn
tto i-rŏ-k’e nal mŏl-li-mŏl-li girl
mŏl-li-mŏl-li baby
Far, far away – Korean Lyrics (한글 가사)
나 어디론가 멀리멀리
너 없이 나 멀리멀리
나 어디론가 멀리멀리
너 없이 나 멀리멀리
괜찮냐고 너 정말 괜찮은 거 맞냐고
괜찮다고 어쩌면 이게 잘 된 거라고
더 예쁜 여자 만난다고
No 영원한 건 없다는 걸
Don’t you know
알면서도 이별이라는 건
또 한번 내 사랑은 가고
나 혼자 여기 멀리
괜히 더 슬픈 척 하려고
또 혼자 여기 멀리
저 파란 바다보다 더
아름다웠던 우리사랑
뒤로한 채 멀리멀리 넌
또 이렇게 날 멀리멀리 girl
몇 분만 더
해 질 때까지만 몇 분 더 oh girl
조금만 더
불쌍한 척 좀 할게 나 lonely
영원한 건 없다는 걸
Don’t you know
알면서도 이별이란 건
또 한번 내 사랑은 가고
나 혼자 여기 멀리
(혼자 여기 멀리멀리)
괜히 더 슬픈 척 하려고
또 혼자 여기 멀리
저 파란 바다보다 더
아름다웠던 우리사랑
뒤로한 채 멀리멀리 넌
또 이렇게 날 멀리멀리 girl
나 어디론가 멀리멀리 (oh no)
너 없이 나 멀리멀리
(멀리멀리 baby)
나 어디론가 멀리멀리
너 없이 나 멀리멀리
영원한 건 없다는 걸
Don’t you know
알면서도 이별이란 건
또 한번 내 사랑은 가고
나 혼자 여기 멀리
괜히 더 슬픈 척 하려고
또 혼자 여기 멀리
저 파란 바다보다 더
아름다웠던 우리 사랑
뒤로한 채 멀리멀리 넌
또 이렇게 날 멀리멀리 girl
멀리멀리 baby